s1

KWALIFIKACJA EKA.05PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05
Format B5, Stron 400, ISBN: 978-83-60045-64-0
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05

NIEDOSTĘPNY
AKTUALNE WYDANIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DOSTĘPNE BĘDZIE POD KONIEC PAŹDZIERNIKA

Stan prawny na 1 październik 2020

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

Spis treści

1.      POJĘCIE, CECHY, FUNKCJE I KLASYFIKACJA PODATKÓW.....................3

1.1. Pojęcie, cechy i funkcje podatków................................................................................3

1.2. Klasyfikacja podatków..................................................................................................4

2.      PODATKI MAJĄTKOWE I OPŁATY LOKALNE................................................7

2.1. Akty prawne regulujące podatki majątkowe i opłaty lokalne.......................................7

2.2. Podatek rolny................................................................................................................7

2.3. Podatek leśny................................................................................................................7

2.4. Podatek od nieruchomości............................................................................................8

2.5. Podatek od środków transportowych..........................................................................14

2.6. Podatek od spadków i darowizn.................................................................................14

2.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych....................................................................14

2.8. Opłaty lokalne.............................................................................................................22

2.8.1.      Limity opłat lokalnych...........................................................................................22

2.8.2.      Opłata targowa.......................................................................................................22

2.8.3.      Opłata miejscowa...................................................................................................23

2.8.4.      Opłata uzdrowiskowa.............................................................................................23

2.8.5.      Opłata od posiadania psów.....................................................................................23

2.8.6.      Opłata reklamowa...................................................................................................23

3.      PODATKI POŚREDNIE...........................................................................................24

3.1. Akty prawne regulujące podatki pośrednie.................................................................24

3.2. Podatek od towarów i usług (VAT)............................................................................24

3.2.1.      Istota podatku od towarów i usług (VAT).............................................................24

3.2.2.      Terminy wystawiania faktur..................................................................................29

3.2.3.      Metody rozliczania podatku VAT.........................................................................30

3.2.4.      Rejestry VAT i deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7..................32

3.2.5.      Mechanizm podzielonej płatności (MPP).............................................................46

3.2.6.      Podatek akcyzowy.................................................................................................48

3.2.7.      Podatek od gier......................................................................................................50

3.2.8.      Cło.........................................................................................................................50

4.      PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.52

4.1. Przychody osiągane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą..............52

4.2. Koszty uzyskania przychodów...................................................................................54

4.3. Wynik z działalności gospodarczej............................................................................58

5.      SKŁADKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZDROWOTNA, NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY OBOWIĄZUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.61

5.1. Wysokości składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców...........................................61

5.2. Podstawy wymiaru składek ZUS i ich wysokości obowiązujące w 2020 roku...........62

5.3. Składki ZUS przedsiębiorcy a podatek dochodowy...................................................65

6.      PODATKI PRZYCHODOWE I DOCHODOWE..................................................66

6.1. Akty prawne regulujące podatki przychodowe i dochodowe.....................................66

6.2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach......66

6.3. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej...............................68

6.3.1.      Kto może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej?.....................68

6.3.2.      Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej w 2020 roku.............69

6.3.3.      Formy ewidencji w karcie podatkowej..................................................................70

6.3.4.      Rozliczenie podatników płacących podatek dochodowy w formie karty podatkowej.............................................................................................................70

6.4. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych................75

6.4.1.      Kto nie może być ryczałtowcem?..........................................................................75

6.4.2.      Formy ewidencji przy zryczałtowanym podatku dochodowym............................75

6.4.3.      Stawki podatku dochodowego przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych..76

6.4.4.      Rozliczenie podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych..........................................................................77

6.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.............................................................................92

6.6. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej.............................................96

6.6.1.      Podatnicy zobowiązani do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.............................................................................................................96

6.6.2.      Formy opodatkowania podatkiem dochodowym....................................................96

6.6.3.      Metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy...............................................96

6.6.4.      Formy ewidencji przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym.................................................................................................................98

6.6.5.      Podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17-32%)..99

6.6.6.      Podatek liniowy według jednolitej 19% stawki....................................................101

6.6.7.      Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy przy prowadzeniu KPiR..................101

6.6.8.      Prowadzenie działalności na małą skalę bez rejestracji (działalności rejestrowej)............................................................................................................115

6.7. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...........................................................................116

7.      ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.........................................................................................................120

7.1.Ogólne zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.............120

7.2.Sposób prowadzenia zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.....120

7.3. Koszty, Przychody, Strata..........................................................................................123

7.3.1.      Koszty – kol. 10-14...............................................................................................123

7.3.2.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.....................................123

7.3.3.      Koszty uboczne zakupu – kol. 11.........................................................................123

7.3.4.      Pozostałe wydatki – kol. 13..................................................................................126

7.3.5.      Przychody – kol. 7-9.............................................................................................137

7.3.6.      Podsumowanie zapisów miesięcznych, obliczenie wyniku z działalności gospodarczej..........................................................................................................142

7.4. Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT...................................................................143

7.5. Spis z natury (remanent)............................................................................................146

7.6. Koszty i przychody....................................................................................................148

7.6.1.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.....................................148

7.6.2.      Wynagrodzenia w gotówce i w naturze – kol. 12.................................................151

7.6.3.      Koszty reprezentacji i reklamy – kol. 13..............................................................151

7.6.4.      Składki ZUS – kol. 13..........................................................................................156

7.6.5.      Wydatki związane z mediami kol. 13...................................................................157

7.6.6.      Amortyzacja środków trwałych – kol. 13.............................................................163

7.6.7.      Podróże służbowe – kol. 13..................................................................................166

7.6.8.      Wartość sprzedanych towarów i usług kol. 7.......................................................171

7.6.9.      Pozostałe przychody – kol. 8................................................................................171

7.6.10.  Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym...............................................................................................................176

8. ROZLICZENIE ROCZNE Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH NA FORMULARZU PIT-36L......................................................................................................................177

9. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT).............................190

9.1.Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych i przedmiot opodatkowania.....190

9.2.Rozliczenie roczne z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego – CIT-8.190

10.  ĆWICZENIA DOTYCZĄCE EWIDENCJI W UPROSZCZONYCH FORMACH RACHUNKOWOŚCI.........................................................................203

11.  PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM.............................................................210

11.1. Pierwsze uruchomieni programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego i właściciela..........................210

11.1.1.  Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.........212

11.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego, właściciela firmy (wspólnika) i ustawienie parametrów programu...................................................213

11.2. Ewidencja faktur sprzedaży w ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT.......223

11.2.1.  Ewidencja faktur sprzedaży..................................................................................226

11.2.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji przychodów....................231

11.3. Ewidencja faktur zakupu dla potrzeb podatku VAT.................................................233

11.3.1.  Ewidencja faktur zakupu w ewidencji VAT zakupu.............................................234

11.3.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT zakupu................................................................237

11.4. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7, zaliczki miesięcznej PIT dla ryczałtu, polecenia przelewu podatku VAT i dochodowego......................................237

11.4.1.  Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7 i polecenia przelewu...............237

11.4.2.  Obliczenie należnego (do zapłaty) zryczałtowanego podatku dochodowego i wydrukowanie podsumowania przychodów oraz podliczenia VAT....................242

11.4.3.  Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej PIT dla ryczałtu oraz polecenia przelewu podatku dochodowego..........................................................................247

12.  ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE INSERT GT U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM......................................................................................250

13.  URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.......................................................................278

13.1. Uruchomienie programu Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego................................................................................278

13.1.1.  Uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.......................280

13.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego...................283

13.2. Utworzenie kartoteki środka trwałego, wystawienie dowodu OT i naliczenie amortyzacji środków trwałych...................................................................................287

13.2.1.  Wprowadzenie danych środka trwałego i wystawienie dowodu OT...................287

13.2.2.  Wydrukowanie dokumentów: Amortyzacja miesięczna i dowód wewnętrzny do ewidencji kosztów amortyzacji............................................................................290

14.  URUCHOMIENIE PROGRAMU MIKROGRATYFIKANT GT, AKTUALIZACJA PARAMETRÓW PŁACOWYCH, WPROWADZENIE DANYCH PRACOWNIKA ORAZ SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ..............................................................................................................293

14.1. Pierwsze uruchomienie programu mikroGratyfikant GT.........................................294

14.2.  Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika i sporządzenie umowy o pracę295

14.2.1. Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika..............................................295

14.2.2. Sporządzenie i wydrukowanie umowy o pracę.....................................................297

14.3. Aktualizacja parametrów płacowych, sporządzenie i wydrukowanie listy płac oraz zaliczki miesięcznej od wypłat PIT..................................................................................299

14.3.1. Aktualizacja parametrów płacowych....................................................................299

14.3.2. Sporządzenie i wydrukowanie listy płac...............................................................301

14.3.3. Sporządzenie i wydrukowanie raportu o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy – od wypłat PIT.............................................................................................304

15. ZAKSIĘGOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM RACXHMISTRZ GT................................................307

15.1. Zaksięgowanie dowodów księgowych w KPiR.......................................................311

15.1.1. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu wizytówek, opłaconego czynszu i zakupionej benzyny w KPiR – kolumna 13......................................................................311

15.1.2. Ewidencja zakupu towarów handlowych w KPiR – kolumna 10.........................313

15.1.3. Ewidencja sprzedaży towarów handlowych w KPiR – kolumna 7.......................316

15.1.4. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu amortyzacji środka trwałego w KPiR – kolumna 13........................................................................................................................317

15.1.5. Ewidencja wynagrodzeń w KPiR – kolumna 12..................................................319

15.2. Wydrukowanie ewidencji w KPiR oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży..........321

15.3. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT i zaliczki miesięcznej liniowej PIT...................................................................................................324

15.3.1. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7.................................................324

15.3.2. Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej liniowe PIT.........................326

15.4. Sporządzenie i wydrukowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów z uwzględnieniem remanentów...........................................................................................329

16. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW............................336

SPIS TREŚCI..................................................................................................................364

LITERATURA.........................................................................................................okładka

 

50,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna