Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH. CZĘŚĆ I. KWALIFIKACJA A.65Cena brutto: 30 zł
Stan prawny na 1. stycznia 2014 r.

Format B5, str. , ISBN: 978-83-60045-49-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Część pierwsza podręcznika z zakresu rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz szkół ekonomicznych kształtujących się z zakresu kwalifikacji A.65. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz zasady obliczania wynagrodzenia za czas przepracowany i za czas niewykonania pracy, sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników. Zawarto w nim również zasady wypłaty świadczeń społecznych, socjalnych i pozostałych przysługujących pracownikom oraz obliczenia niezbędnych podatków i zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników.

W publikacji przedstawiono klasyfikację podatków oraz omówiono podatki bezpośrednie i pośrednie. Omówiono formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. Wyjaśniono zasady opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, przy ryczałcie ewidencjonowanym, na zasadach ogólnych według skali podatkowej i podatkiem liniowym.

Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wyjaśniono zasady sporządzania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.

Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7, ewidencję wyposażenia, środków trwałych oraz inne urządzenia uzupełniające prowadzone przy opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych. Przestawiono schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Część I”, przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. Podręcznika w wersji dla uczniów.
Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.65 (rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przed Ministra Edukacji Narodowej.


 

PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI I OBSŁUGA SUBIEKTA. KWALIFIKACJA A.35Cena brutto: 21 zł

Format B5, str. 216, ISBN: 978-83-60045-28-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Opracowanie z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczone do kształcenia praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami. Opracowanie zawiera ćwiczenia kształtujące m.in. umiejętności związane z rotacją zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej i rytmiczności produkcji. Omówiono w nim kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów rachunkiem „w stu” i „od sta”. W podręczniku przedstawiono dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami i obrotu zapasami oraz dokumentację zakupu i sprzedaży.

Podano w nim również ćwiczenia do rozwiązania wzbogacone o dokumenty w formie papierowej do wypełnienia oraz przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo-sprzedażowym Subiekt GT.

Zaletą „Gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu sprzedażowo-magazynowgo Subiekt GT” są precyzyjnie opisane rozwiązania przykładów zawierające wprowadzane stopniowo - wypełnione już - zrzuty okien dialogowych z programu Subiekt GT, ułatwiające samodzielne wykonanie zadań.

W podręczniku zawarto arkusz egzaminacyjny, zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikację A.35. oraz zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego. Pozwalają one na utrwalenie teoretycznych i praktycznych umiejętności obowiązujących na egzaminie z przygotowania zawodowego.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu Subiekt GT”.


 
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2014